D66 Laren Noord Holland

donderdag 28 januari 2016 09:35

Omdat de betrokken overheidsinstanties de provincie Noord-Holland en het COA wel erg lang de tijd nemen om een besluit te nemen over de mogelijke opvang voor vluchtelingen op Crailo is op initiatief van D66 samen met Larens Behoud een motie ingediend om het college van Burgemeester en wethouders te verzoeken in overleg met de gemeenten van Gooi en Vechtstreek, zich te richten tot de genoemde verantwoordelijke instanties, teneinde aan te dringen op spoedige definitieve besluitvorming terzake, in het belang van betrokken vluchtelingen, zodanig dat voldoende maatschappelijk draagvlak kan worden verzekerd.

De motie is door de raad unaniem aangenomen.

woensdag 27 januari 2016 15:45

Onze fractievoorzitter wordt geciteerd in het NRC in een artikel over het referendum.

Het lezen waard.

alt

Waarom D66 voor een JA is:
klik HIER

woensdag 27 januari 2016 15:36

Op 6 april 2016 wordt een referendum gehouden over het associatieverdrag met Oekraine.
Bron: meer lezen: klik HIER

Doelstelling en inhoud

Het associatieverdrag met Oekraine is erop gericht om de handelsrelaties tussen de EU en Oekraine te verdiepen en aan te moedigen, en de oostelijke grens van de EU stabieler te maken. Daarnaast moet er samenwerking op het juridische vlak naar een hoger niveau gehesen worden om democratie, algemene veiligheid zowel in Europa als in Oekraine te versterken. Het economische beleid en de regelgeving van Oekraine en de EU worden op elkaar afgestemd.

Herindeling Gooise gemeentenalt

De provincie NH zet wat druk op de gemeenten Huizen-Blaricum-Eemnes en Laren om tot een intensieve niet-vrijblijvende samenwerking te komen als mogelijke opmaat tot een fusie. De afgelopen 14 maanden is er op dat gebied namelijk geen enkele voortgang te bespeuren.

Om te zien wat de gevolgen zijn van een herindeling c.q. fusie is het goed om eens ervaringen te horen en te lezen van gemeenten die al tijden geleden tot de slotsom kwamen dat schaalvergroting dringend nodig is om de gewenste bestuurskracht te bereiken en betere kwaliteit te leveren.

Behoud van identiteit in de dorpen is een belangrijk punt en in onderstaand citaat is te lezen dat, mits zorgvuldig aangepakt en bewaakt, dat geen enkel probleem hoeft te zijn.

zondag 10 januari 2016 12:49

Column van onze fractievoorzitter Nico Wegter in Larens Journaal 15-1-2016

Kort voor de Kerst ontving Laren een schrijven van de Provincie Noord-Holland om aan te kondigen dat op korte termijn een 'bestuurskrachtmeting€™ zal worden gehouden. Eemnes, Blaricum en Huizen hebben een soortgelijke brief ontvangen. De Provincie wil nagaan wat het effect is van de samenwerking tussen gemeenten en de vraag wat de volgende stap moet zijn in de bestuurlijke herinrichting van Gooi en Vechtstreek.

Op korte termijn zullen de Larense raad en het college positie moeten bepalen. Hoe staat men tegenover aanpassing van de bestaande bestuurlijke structuur, is het nodig ten minste de drie BEL-gemeenten volledig samen te voegen? Of is een meer ambitieuze benadering geboden, bijvoorbeeld samenvoeging van de BEL-gemeenten met Huizen?

zondag 10 januari 2016 12:32

Herverdeling van de de Gooise gemeenten is een actueel onderwerp in het Gooi. De provincie wil bijvoorbeeld binnenkort een bestuurskrachtmeting uitvoeren om te kunnen beoordelen of de gemeenten voldoende in staat zijn om de regionale Gooi en Vechtstreek belangen voldoende te kunnen behartigen. Een rapport uit 2014 wees uit dat de gemeenten in onze regio daar vooralsnog volstrekt niet toe in staat zijn. De regio wordt zelfs 'verweesd' genoemd.
Tegenstanders van zo'n bestuurskrachtmeting halen alles uit de kast om tegen te werken. Vermoedelijk omdat zij de uitkomsten van zo'n onderzoek met grote vrees tegemoet zien. Hieronder een voorbeeld.

woensdag 11 november 2015 15:08

De provincie Noord-Holland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zetten in op de opvang van 800 tot 1200 vluchtelingen op een voormalig azc-terrein in ontwikkelingsgebied Crailo. Om dat mogelijk te maken zijn beide partijen een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar verwerving van grond en gebouwen op Crailo door het COA. Die zijn eigendom van de provincie.

De negen gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes, verenigd in het Opvangverbond,€“ ronden met deze uitkomst het onderzoek af dat ze de afgelopen tien weken voerden naar de mogelijkheden in de regio voor opvang van vluchtelingen.

LAREN - Er worden vanaf maandag 115 vluchtelingen opgevangen in de Klaas Bouthal in Laren. Dat heeft de gemeente zondagavond bekendalt gemaakt.

Het gaat om een groep die de afgelopen zes dagen is opgevangen in de gemeente Stichtse Vecht. Laren kreeg zondag eind van de middag van het COA het verzoek om deze mensen tijdelijk onderdak te bieden.

'Vorige week kwam als aanvulling op eerder gedane verzoeken van het COA, een verzoek om extra locaties ten behoeve van crisisopvang. De toestroom in ons land is dermate groot, dat de vluchtelingen in de tot nu beschikbare locaties (nog) niet konden worden ondergebracht. Samen met vele andere gemeenten heeft Laren bij het COA aangegeven dat indien nodig de Klaas Bouthal geschikt is voor kortdurende crisisnoodopvang voor maximaal 150 personen. In eerste instantie is het opvang van vluchtelingen voor een periode van 72 uur. Zondagmiddag om iets voor zes uur heeft het COA verzocht om de Klaas Bouthal in gereedheid te brengen', aldus een woordvoerder van de gemeente Laren.

zaterdag 11 juli 2015 12:48

Leuk om te lezen en te zien hoe de Laarder Engen in 1994 beschreven werden.


alt

Vervaardigd in opdracht van het Goois Natuurreservaat door Els
Kolff Landschaparchitectuur-stedebouw

Klik HIER om het document in te zien.

 

 

De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 mei jl. de volgende zaken behandeld:

 

  • De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 maart 2015 vastgesteld.
  • Wethouder Leen van der Pols doet mededelingen over het leerlingenvervoer (er is inmiddels uitvoerig overleg met ouders geweest, na goede voorlichting is men nu content met de nieuwe regeling), het beloofde overleg van raad en college met bestuur en adviescommissie WSI (2 juli a.s., er wordt nog een nieuwe set cijfers aan de raad gezonden), en over het gebouw van basisschool De Scheper (valt na de sluiting in augustus a.s. terug in eigendom aan de gemeente; de leerlingen zijn alle, soms met de nodige moeite, herplaatst op andere scholen; het verzoek van Omniumscholen wordt in juni a.s. in commissie en raad behandeld).
  • Wethouder Tijmen Smit meldt dat er een coalitieakkoord voor een nieuw provinciebestuur is gesloten.

«  Start   VorigeVolgendeEinde»

D66 Netwerken

facebook.comlinkedin.com
plein66.nlyoutube.com
Twitter D66flickr.com

Facebook

Laatste tweets